Skip to main content

Algemene voorwaarden

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Desalniettemin aanvaardt Lumada geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Lumada behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te kunnen verbeteren of anderszins te wijzigen.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Je word geacht op de hoogte te zijn van de door Lumada gestelde algemene voorwaarden. Je kunt de algemene voorwaarden opvragen bij: info@lumada.nl of bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, onder nummer 62180231.

Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lumada Letselschade B.V.

Heb jij NU vrijblijvend advies nodig?